Maksoft.net

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за изработка на интернет сайтове

Настоящите Общи условия регламентират важни особености при подписване на договор за изработка на фирмен интернет сайт с осигурена активна поддръжка 
за предни позиции в търсещи машини, активна Система за управление на съдържанието директно от фирмен офис, активен хостинг и независимост на дизайна от съдържаинето. 

I. Общи положения

 1. Изработката на интернет сайтове се стартира след подписване на двустранен договор за изработка в който МАКСОФТ ЕООД е страна като Изпълнител, клиентът като Възложител;

II. Обхват на работите

 1. 1. Обхвата на работите се дефинира в договора за изработка или в приложение представляващо неразделна част от него; 
 2. Когато за дефиниция се ползва оферта на Изпълнителя същата се прилага към договора за изработка и има стойност на дефиниция обхвата на работите, които Изпълнителят е длъжен да извърши; 
  • 2. В обхвата на работите се ползват дефиниции, които следва да се третират както следва: 
  • 2.1 Базова страница- екран от интернет сайт с големина не изискваща скролиране при резолюция на екрана до 1800х1200px, реализирана с ресурсите на HTML/DHTML
  • 2.2 Динамична страница- екран от интернет сайт генериран динамично чрез PHP/MySQL код изпълняван на сървъра; Една динамична страница може да генерира динамично съдържанието на много страници с идентично съдържание които не се заплащат еднократно; 
  • 2.3 Ниво на сложност- сложност на уеб дизайна или програмирането дефинирано от Изпълнителя чрез примерни реализирани проекти; 
  • 2.4 Модул- предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целият сайт и се заплаща еднократно; 
  • 2.5 Базова структура- предварително програмирана структура на интернет сайт със задададени местоположения на основните навиогационни елементи; 
  • 2.6 Графичен дизайн- предварително проектиран дизайн на интернет сайта, с предложение за разположение на основните навигационни елементи, цветове и структура на информацията; 
  • 2.7 Хостинг- пространство за функциониране на интернет сайта с гарантирана видимост и надеждност и осигурена Система за управление на съдържанието на сайта (CMS), което се заплаща на Изпълнителя периодично; 


III. Процес на изработка

 1. Възложителя следва да предостави  всички изходни материали по сайта в срок до 7 дни от подписване на договора за изработка; 
 2. Възложителята следва да одобри или отхвърли аргументирано предложените му проекти или функционалности на сайта в рамките на 7 дни от предоставянето им; 
 3. Липсата на изразено мнение по т.III 2. се приема за одобрение или прехвърляне правото на Изпълнителя да прецени оптималното решение спрямо интересите на Възложителя; 
 4. Възложителят получава потребителско име и парола, с които да следи в реално време работата по сайта и да изразява мнение, с цел постигане на оптимален за него краен резултат;  
 5. Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението му, може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на структурата или въвеждането на информацията. В този слувай Изпълнителят може да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно;
 6. Предсрочно прекратяване на договора може да се изиска от всяка една от страните с двуседмично предизвестие. В тези случаи Възложителят дължи на изпълнителя сума в размер на извършената до момента на предизвестието работа калкулирана по ценова листа; 
 7. Възложителят заплаща само тази част от работата по сайта пряко извършена от Изпълнителя; Въвеждането на допълнителна информация в рамките на системата за управление на съдържание не се доплаща, стига да е в обхвата на обема включен в заплатеният хостинг пакет; 


IV. Авторски права и собственост

 1. Възложителят придобива авторски права върху изработените в рамките на договора изображения, както и графичното оформление на представената информация;
 2. Възложителят отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в сайта поставени след писменото му одобрение. 
 3. Кода и функционалността на Системата за управление съдържанието на интернет сайта, са изключителна собственост на Изпълнителя.


V. Активиране на интернет сайт

 1. Активирането на интернет сайта се извършва след одобрението му от Изпълнителя; 
 2. Възложителят не носи отговорност за съдържанието на сайта, след неговото одобрение.

VI. Поддръжка

 1. В рамките на годишна такса за хостинг Изпълнителят предоставя възможността Възложителя сам да редактира и развива сайта си чрез развойна среда за изграждане и поддръжка на фирмени интернет сайтове наречена Система за управление на съдържанието на интернет сайта (CMS)
 2. Изпълнителят не може да отговаря за нефункциониране на сайта породено от неплащане на такса за хостинг или регистрация на домейн; 
 3. Изпълнителят се грижи за  функционалността на CMS и отговаря на въпроси свързани с използването и; 
 4. Изпълнителят се грижи за добрият рейтинг на сайта в търсещи машини в рамките на CMS;

Начало /  /  / Изработка на интернет сайтове

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT