Maksoft.net

Важно е да знаете, че в интернет има съдържание, което всеки може да използва свободно и то не е обект на защита от Закона за авторското право. Свободно за ползване съдържание са: 

  • всички закони, наредби, конвенци, спогодби и т.н; нормативни актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
  • идеи и концепции – това са всички разработки, които не са предмет на патенти, търговски марки, промишлени дизайни, авторски права и т.н;
  • фолклорни творби – всички творби на народното творчество, които са анонимни или чието авторско право е изтекло, но не и техните преработки;
  • публично известни новини, факти, сведения и данни– това са публично известни обстоятелства, които отразяват актуални за обществото събития!
  • споделянето на информация (вкл. снимки) с препратки към друг сайт в социални мрежи (Фейсбук)- на база тълкувание на Чл. 24, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)
  • възпроизвеждане на снимки при хипотезата на чл.24, ал.1, т.6 от ЗАПСП. Тези фотографии могат да бъдат използвани и в друг сайт, различен от този на автора  (например в интернет вестник), но само ако са свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията, при посочване на източника и името на автора.  

Начало /  /  / Кое съдържание в интернет може да се използва свободно?

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT